Znak towarowy, patent, czy prawa autorskie to niekiedy najistotniejszy element majątku przedsiębiorstwa i podstawa uzyskiwana przez nie przychodów. Właściwe zabezpieczenie praw do znaków lub patentów decydować może o powodzeniu przedsięwzięć biznesowych.

Prawnicy Kancelarii pomagają także twórcom, w tym podmiotom zajmującym się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem znaków graficznych, dziennikarzom, architektom, agencjom reklamowym i wielu innym, w ochronie i uzyskiwania korzyści z przysługującym im praw.

Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

  • sporządzanie umów, o stworzenie znaków towarowych, oraz umów których przedmiotem jest wykonanie dzieła chronionego prawem autorskim;
  • sporządzanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów;
  • przygotowywanie umów licencyjnych;
  • sporządzanie umów agencyjnych, franczyzowych oraz wszelkich innych umów upoważniających do korzystania ze znaków oraz know-how;
  • udział w postępowaniach mających na celu ochronę znaków towarowych, patentów oraz praw autorskich.
  • przygotowywanie umów o zachowaniu poufności.