Aktualności

Ostatnie dni na zmianę regulaminu sklepu internetowego. Od czwartku koniec też ze spamem

Od czwartku 25 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa o prawach konsumenta. Wzmacnia ona pozycję konsumenta dokonującego zakupów w sieci i powoduje, że większość właścicieli sklepów internetowych powinna zmienić ich regulaminy.

Obowiązki informacyjne

Przede wszystkim doprecyzowane zostały obowiązki informacyjne spoczywające na przedsiębiorcach. Art. 12 ustawy zawiera bardzo obszerne wyliczenie tego, o czym przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość.

Ustawodawca wskazał m.in. zakres danych identyfikujących przedsiębiorcę, o których konsument powinien zostać poinformowany. Konsumentowi powinien zostać także wskazany sposób w jaki sprzedający będzie się z nim komunikował. Doprecyzowane zostały wymogi informacyjne odnoszące się do samego świadczenia oraz jego ceny.

Jedną z najczęściej komentowanych zmian jest ta, która wydłuża termin, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Do dnia wejścia w życie konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Po nowelizacji konsument będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o sposobie i terminie odstąpienia, a także musi umożliwić mu zapoznanie się ze wzorem formularza odstąpienia od umowy (wzór został określony w załączniku do ustawy). Dodatkowo konsumenta należy poinformować o kosztach zwrotu rzeczy oraz o przypadkach, w których prawo odstąpienia mu nie przysługuje. Koszty zwrotu rzeczy pokrywane są przez konsumenta.

Koniec ze spamem

Ustawodawca znowelizował także przepis art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Znowelizowany przepis brzmieć będzie następująco:

Art. 172
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub
użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej
informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie
może odbywać się na koszt konsumenta.

W praktyce zmiana oznacza wymóg uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. komputera, tabletu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego. Oznacza to także, że za złamanie przepisów ustawy

Zgodę należy uzyskać od każdego podmiotu, w stosunku do którego działania marketingowe mają być podejmowane, bez względu na to czy chodzi o konsumenta czy o podmiot prowadzący działalność gospodarczą (firmę). Wynika to z faktu, że przepis odnosi się do abonenta oraz użytkownika końcowego. W obydwu przypadkach ustawodawca nie przeprowadził rozróżnienia pomiędzy osobą fizyczną, a innymi podmiotami używając w definicjach obydwu sformułować wyrażenia „podmiot”. Tym samym ustawa stanowi po0wrót do sytuacji sprzed nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Korzystne dla celników orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Następny wpis

Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych