Aktualności

Ostatnie dni na odzyskanie podatku od spadku zapłaconego w 2007 i 2008 r.

W czwartek 18 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. do końca 2008 r. przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn.

Zgodnie z tym przepisem można było nie płacić podatku od spadku po małżonku, zstępnych, wstępnych, pasierbie, rodzeństwu, ojczymie i macosze jeżeli spadkobierca zgłosił fakt spadkobrania we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zwolnienie następowało z mocy prawa z dniem dokonania zgłoszenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia powinny dokonać dwóch czynności: po pierwsze ustalić datę uprawomocnienia się postanowienia sądowego, a po drugie  złożyć samo zgłoszenie. Właśnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia rozpoczynał się bieg miesięcznego terminu do złożenia zgłoszenia.

W uzasadnieniu do wyroku Trybunał stwierdził między innymi, że miesiąc to zbyt krótki okres czasu na dokonanie zgłoszenia. Dotrzymanie go było utrudnione ze względów niezależnych od uczestników postępowania. Termin biegł bowiem już od dnia nadania przez sąd klauzuli prawomocności postanowieniu. Czas na zgłoszenie zaczynał płynąć, niezależnie od zainteresowanych, jeszcze przed fizycznym doręczeniem prawomocnego postanowienia.

Obowiązujący od 1 stycznia 2009 roku przepis ustawy przewiduje znacznie dłuższy okres na zgłoszenie spadku w celu zwolnienia od podatku. Termin ten obecnie  wynosi sześć miesięcy

Skutek wyroku Trybunału jest taki, że  osoby, które w latach 2007 i 2008 nie zdążyły w miesięcznym terminie dopełnić formalności i zmuszone były zapłacić podatek, mogą do dnia 18 lipca bieżącego roku złożyć wniosek o wznowienie postępowania i zwrot uiszczonego podatku.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Prawo do biznesu

Następny wpis

Zaświadczenie o niekaralności dostępne przez e-PUAP